Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

mylittleuniverse
mylittleuniverse
9638 fdae 420
Reposted fromoll oll viarawwwr rawwwr
mylittleuniverse
9127 330b 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viajamaicanbeat jamaicanbeat
mylittleuniverse
2380 a7aa 420
Reposted fromtitelitury titelitury viajamaicanbeat jamaicanbeat

June 26 2017

mylittleuniverse
7095 a609 420
Reposted fromindivisualist indivisualist viacats cats
mylittleuniverse
mylittleuniverse
8545 15e4 420
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viaiamdreamer iamdreamer

June 24 2017

mylittleuniverse
5640 c91f 420
Przed państwem Królowa Poświatowska.
Reposted fromcurlydreamer curlydreamer viapoezja poezja

June 20 2017

mylittleuniverse
4812 ab73 420
Reposted fromkaiee kaiee viarawwwr rawwwr
mylittleuniverse
4174 3698 420
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets viarawwwr rawwwr
0872 0f76 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaveritas1 veritas1
mylittleuniverse
4949 4286 420
Reposted frommental-cat mental-cat viaPrzygnebiona Przygnebiona
mylittleuniverse
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiamdreamer iamdreamer

June 17 2017

3714 5d7a 420
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viajamaicanbeat jamaicanbeat
9501 36b2 420
The Black Sea at night - Ivan Aivazovsky, 1879
mylittleuniverse
2433 81f6 420
Reposted fromtfu tfu viapersona-non-grata persona-non-grata

June 04 2017

mylittleuniverse
imageimageimageimage
Reposted fromfriends friends viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl