Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

mylittleuniverse
5665 096c
Reposted fromxalchemic xalchemic
mylittleuniverse
9238 756f 420
Cryman Perfetto
Reposted fromEmisja Emisja viaMigotliwa Migotliwa

February 13 2020

mylittleuniverse
2438 4822 420
Reposted from0 0 vialiliowadusza liliowadusza

February 11 2020

mylittleuniverse
Przyjemnie tak zanurzyc się ponownie w naszej przeszłości. Posłuchać ważnych dla nas piosenek, przypomnieć sobie sposób, w jaki ze sobą pisaliśmy. I pomyśleć, że wciąż korzystamy z tej kochanej zupy. Może nie ma teraz tak wielkiego znaczenie i nie wysyłamy sobie miliona kotów dziennie. Ale wciąż moarzymy by mieć razem jednego. Teraz już mamy stu procentową pewność, że to się zdarzy. Jestem Ciebie pewna, tak bardzo, jak niczego innego w moim życiu. Pragnę uszczęśliwiać Cię codziennie, przez calutkie życie. I tak się cieszę, że mogę to robić! Bardzo Ci dziękuję moje szczęście. ZA WSZYSTKO.
Koooooooooooooooooooooooocham Cię!
Niżej znajdują się piosneki, które towarzyszyły nam na początku. Jest ich tylko mała cząstka, ale to one chyba najmocniej działają na wspomnienia!
Żałuję, że dzsiejszego dnia nie spędzamy razem, ale wiedz, że jestem z Tobą niesamowicie mocno, każdą swoją myślą.
mylittleuniverse
mylittleuniverse
mylittleuniverse
mylittleuniverse
mylittleuniverse
mylittleuniverse

February 03 2020

mylittleuniverse
Reposted fromFlau Flau viajamaicanbeat jamaicanbeat
mylittleuniverse
5796 5349 420
Reposted fromsoftboi softboi viaohfucktycznie ohfucktycznie
mylittleuniverse
mylittleuniverse
3073 f5ca 420
Reposted fromkarahippie karahippie viatake-care take-care
mylittleuniverse
1646 9c11 420
Reposted fromkrzysk krzysk viatake-care take-care
mylittleuniverse
9392 447c 420
Reposted frompiehus piehus viajamaicanbeat jamaicanbeat

January 30 2020

mylittleuniverse
mylittleuniverse
8403 2b9e 420
Reposted fromonlyman onlyman viajamaicanbeat jamaicanbeat
mylittleuniverse
Chcę, żebyś był szczęśliwy
mylittleuniverse
Oh no, it's raining.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl